Español
Valencià
English
Deutsch

ÁREA DE CLIENTS:
Usuari:
Clau:

Ha oblidat la contrasenya?

articuloNormes del centre d'idiomes
Normes del centre d'idiomes
Normes per al bon funcionament de l'acadèmia

CALENDARI LECTIU

En Interpunct ens acollim al calendari escolar oficial de l'Ajuntament de València. Els alumnes poden consultar el calendari escolar en el següent enllaç: Calendari lectiu a València
Referent a açò, procedim com en totes les acadèmies: les classes de grup que coincidisquen amb un dia no lectiu no es descomptaran de la mensualitat abonada. Les quotes dels mesos de setembre i juny s'abonaran íntegrament.
Si algun dia l'alumne no pot assistir a classe per algun problema alié al centre d'idiomes o al professorat, tampoc es realitzarà cap descompte de la mensualitat.
L'alumne tindrà l'opció de recuperar les classes de grup perdudes amb una classe particular, previ pagament de la mateixa.

PAGAMENT DE QUOTES

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: per a major comoditat, domiciliem el pagament de les quotes mensuals. L'alumne facilitarà el seu número de compte al personal del centre quan emplene el formulari de matrícula.

EFECTIU: l'import de la mensualitat s'abonarà en els primers 5 dies hàbils del mes.
L'impagament d'alguna quota pot suposar la cancel·lació de la plaça.
En els grups d'anglès per a adults, l'alumne queda exempt del pagament de matrícula sempre que es comprometa a adquirir el llibre de text necessari per a les classes.

CLASSES DE GRUP
Els nostres cursos d'anglès tenen una durada de 10 mesos en cadascun dels nivells.
Al final d'aquest període, en els grups d'adults, l'alumne tindrà l'opció de realitzar, de forma gratuïta, un examen sobre els continguts impartits durant el curs.
Una vegada superat l'examen, l'alumne obtindrà un diploma acreditatiu d'Interpunct en el qual constaran el nombre d'hores lectives, el nivell i la qualificació obtinguda (aquest diploma no és oficial).
Solament tindran dret a examen aquells alumnes que hagen assistit, com a mínim, a un 70% de les classes.

BAIXES: si l'estudiant decideix donar-se de baixa de les classes, haurà de comunicar-ho amb 15 dies d'antelació. Mentre no es tinguen notícies de la baixa de l'alumne, aquest haurà de seguir abonant les mensualitats.

El mes de juny es cobra a principis de curs a manera de matrícula. En cas que l'alumne es done de baixa abans del mes de juny, la matrícula cobrada al setembre no se li abonarà i no tindrà dret a assistir a les classes de juny llevat que abone les mensualitats que deu. En cas que l'alumne abone totes les quotes, no se li cobrarà el mes de juny a final de curs.

Agraïm la vostra col·laboració. Entre tots aconseguim el bon funcionament de l'acadèmia.


Interpunct Translations, S.L.
C/ Mare Nostrum, 13 B | C/ Trafalgar, 13, 1º – E-46930 Quart de Poblet – VALENCIA
Tel.: +34 96 184 54 54 / Fax: +34 96 184 65 65 E-mail: interpunct@interpunct.es
Avís legal alerceUpperclick